Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

Kalite Politikası

Vizyon Misyon

V?ZYONUMUZ
2001 y?l?nda ticari hayat?na ba?l?yan firmam?z sektöründe edindi?i tecrübe ve bilgi birikimini "Esse Bili?im Reklam Matbaa ve Organizasyon San. Tic. Ltd. ?ti. " ad? alt?nda sizlerle payla?maktad?r.
Bili?im sektöründe ihtiyaç duyulabilecek tüm sistem teknolojilerinin takibini ilke edinmi? olan firmam?z var olan bilgi birikimi ve sektörel tecrübesiyle en iyi hizmeti vermeye çal??mak ad?na ticari hayat?n? sürdürmektedir.

M?SYONUMUZ
Misyon olarak, bili?im teknolojileri dendi?inde akla ilk gelen kurumlar aras?nda olmay? hedefleyen firmam?z, kalite ve ar-ge çal??malar?yla yat?r?mlar?n? sürdürmekte olup, en yeni teknolojileri devaml? takip etmektedir.

Mü?terilerimizin yaz?l? ve görsel bas?ndaki sat?? ve reklam stratejilerini belirleyerek, piyasa ko?ullar?na uygun sat?? art?r?c? gerçekçi tan?t?m yapma özelli?imiz ile mü?terilerimize zaman, prestij ve para kazand?rmaya devam eden firmam?z, küçük ve orta ölçekli büyümeye aç?k kurumsal firmalar ile çal??maya özen göstermekte ve bu konuda seçici davranarak, mü?terilerine en iyi hizmeti sa?lamay? hedeflemektedir.

Yat?r?m ve ara?t?rmalar?na aral?ks?z devam ederek, bugünkü kriz piyasas? içinde büyümeye ve geli?meye devam eden firmam?z, siz mü?terilerimize yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.