Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

İstek / Şikayetleriniz

Gizlilik Politikamız

ESSEB?L???M ana sayfa olarak, ki?isel gizlilik haklar?n?za sayg? duyuyor ve sitemizde geçirdi?iniz süre zarf?nda bunu sa?lamak için çaba sarfediyor. Ki?isel bilgilerinizin güvenli?i ile ilgili tan?mlar a?a??da aç?klanm?? ve bilginize sunulmu?tur.

Log Dosyalar?
Birçok Standard web sunucusunda oldu?u gibi ESSEB?L???M ana sayfa da istatistiksel amaçl? log dosyalar? kayd? tutmaktad?r. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sa?lay?c?n?z, taray?c?n?z?n özellikleri, i?letim sisteminiz ve siteye giri?-ç?k?? sayfalar?n?z gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyalar? kesinlikle istatistiksel amaçlar d???nda kullan?lmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. Ip adresiniz ve di?er bilgiler, ?ahsi bilgileriniz ile ili?kilendirilmemektedir.

çerezler
"Cookie - çerez" kelimesi web sayfas? sunucusunun sizin bilgisayar?n?z?n harddiskine yerle?tirdi?i ufak bir text dosyas?n? tan?mlamak için kullan?lmaktad?r. Sitemizin baz? bölümlerinde kullan?c? kolayl??? sa?lamak için çerez kullan?l?yor olabilir. Ayr?ca sitede mevcut bulunan reklamlar arac?l???yla, reklam verilerinin toplanmas? için cookie ve web beacon kullan?l?yor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekle?iyor olup, iste?iniz dahilinde internet taray?c?n?z?n ayarlar?n? de?i?tirerek bunu engellemeniz mümkündür.

D?? Ba?lant?lar
ESSEB?L???M ana sayfa sitesi, internetin do?as? gere?i birçok farkl? internet adresine ba?lant? vermektedir. ESSEB?L???M ana sayfa link verdi?i, banner tan?t?m?n? yapt??? sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu de?ildir. Burada bahsedilen ba?lant? verme i?lemi, hukuki olarak "at?fta bulunma" olarak de?erlendirilmektedir.

?leti?im
ESSEB?L???M sitesinde uygulanan gizlilik politikas? ile ilgili; her türlü soru, görü? ve dü?üncelerinizi bize info@essebilisim.com adresinden iletebilirsiniz.