Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Dijital Medya ve İnteraktif Reklamcılık

Reklam

Pazarlama ileti?imi ve tutundurma karmas?n?n, üzerinde en çok konu?ulan ve tart???lan elemanlar?ndan biridir. Pazarlama tan?m?n?n geli?mesiyle birlikte ürün, hizmet, ki?i ve dü?ünceler de pazarlama kapsam? içinde dü?ünülmü?, reklam?n ilgi alanlar?n? da do?al olarak geni?letmi?tir.

Tüm pazarlama eylemlerinin bütünle?ik olarak ele al?nmas?, reklam?n pazarlama mesajlar? biçiminde alg?lanmas?na yol açm??t?r. Bir ürün için reklam yap?l?p yap?lmamas?n? etkileyen faktörlerden bir k?sm?, kontrol edilemeyen faktörlerdir

Ne sunulaca?? genellikle üretimle ba?lant?l? bir sorudur ve reklam yapacak kurulu? taraf?ndan her yönüyle cevapland?r?lmaya çal???lmal?d?r. Nas?l sunulaca?? ise pazarlama ile ilgili bir sorudur. Fiyat?, da??t?m? ve di?er pazarlama ileti?im çal??malar? yeterli olmayan ürünün/hizmetin reklam?n?n ba?ar?l? olabilmesi olanaks?zd?r. Reklam?n do?ru bir kurulu? için, uygun zamanda ve yerinde yap?lmas? gereklidir. 

Reklam?n etkinlikle sonuç vermesini sa?layacak ko?ullar ?u ba?l?klar alt?nda toplanabilir: -Ürünün kendine özgü önemli, belirgin bir özelli?i var m?? Fiziksel yap?s? ile farkl? ve psikolojik olarak ay?rt edici özelli?i olan ürün, bunlara sahip olmayan ürünlere göre daha kolayca ve etkinlikle reklam edilebilir. Ürünün kendine özgü önemli, belirgin bir özelli?i var m?? Fiziksel yap?s? ile farkl? ve psikolojik olarak ay?rt edici özelli?i olan ürün, bunlara sahip olmayan ürünlere göre daha kolayca ve etkinlikle reklam edilebilir.

Reklam?n ??levleri


Bilgilendirme: Reklam di?er insanlar?, i? veya kurulu? hakk?nda bilgilendirir. Hat?rlatma: Reklam, gönderilen mesaj? kuvvetlendirici ve düzenli olarak hat?rlat?c? bir özelli?e sahiptir. ?nsanlar?n kafas?nda, reklam? yap?lan ürüne kar?? bir ihtiyaç uyan?rsa, o ürün hakk?nda yap?lan reklam mü?terinin akl?na gelir ve mü?teriyi o ürüne kar?? yönlendirir. Böylece reklam, hem o markay? mü?teriye hat?rlat?r hem de mü?teriyi o ürünü almaya te?vik eder. 

De?er Katma: Genel olarak, ?irketlerin önerdikleri reklama de?er katman?n 3 yolu bulunmaktad?r; Yeni bulu?lar arac?l???yla, Kaliteyi geli?tirerek, Tüketicilerin alg?lar?n? de?i?tirerek.

Reklam?n Önemi

Reklam, ürünlere ve belirli markalara, tüketicilerin alg?lar?n? etkileyerek de?er katar. Etkili Reklamc?l?k, markalar?n daha seçkin, daha prestijli ve belki de rakiplerine oranla daha üstün ve genel olarak, yüksek kaliteli görünmesini sa?lar.

Ba?ka bir deyi?le reklam, de?er kat?c? bir özelli?e sahiptir çünkü, etkili ve iyi bir ?ekilde yap?ld???nda, markalar yüksek kaliteli olarak alg?lan?r ve bu, ?irketin pazar pay?n?n artmas?na ve yüksek karl?l??a neden olur. Reklamlar?n di?er önemli bir rolü de, sat?? temsilcilerine yard?m etmektir. Reklamlar, bir ?irketin ürününü yeniden satar ve sat?? temsilcilerine, mü?terilerle temas halindeyken yard?mc? olur.  

Reklam Karar? Almak

Her ?eyden önce pazarlama problemini tan?mlamak gerekir. Pazarlama Problemi, genel olarak pazarlama karma elemanlar?na göre s?n?fland?r?larak tan?mlanabilir. 

1. Ürün ve hizmetle ilgili problemler; ürünün karma??kl???, kullan?ma uygunlu?u, ihtiyaçlara uygunluk derecesi, farkl?la?ma derecesi, ikame edilebilirli?i, tamamlay?c? özelli?i, markan?n uygunlu?u, ambalaj?n ve servisin özellikleri vb. 

2. Fiyatla ilgili problemler; fiyat?n uygunlu?u, rakiplere göre durumu, fiyat farkl?la?mas?n?n özellikleri vb. 

3. Da??t?mla ilgili problemler; da??t?m kanallar?n?n uzunlu?u ve etkinli?i, fiziksel da??t?m?n özellikleri, ürün ya da hizmetlerin istenilen yer ve zamanda bulunmas? vb.

Kurumsal Kimlik

Bütün kurulu?lar?n fark?nda olsalar da, olmasalar da bir kimli?i vard?r. Kurum Kimli?i olarak tan?mlanan i?lem genellikle kurulu?un yapm?? oldu?u bütün faaliyetlerin veya birço?unun belirgin, apaç?k ortak yönetiminden meydana gelir. Kurum Kimli?i kuruma ait üç noktay? yans?tabilmektedir. Kim oldu?unu, Ne yapt???n?, Nas?l yapt???n? Günümüzde ekonomik ba?ar?, kurulu?un dahili ve harici hedef kitlesine kendisini ifade etmesi, çal??anlar?n “biz” duygusu, kurulu?un pazarda uzun vadeli kal?c? olmas? ve tüm halkla ili?kiler alan?, kurum kimli?i ile ba?lant?l?d?r. Kurum Kimli?i Stratejisi bir kurulu?un tüm ileti?im faaliyetlerini içine alarak, kurum içinde bir bütünle?me ve kurum d???nda da yüksek bir imaja sahip olma çabalar?n? kapsamaktad?r.

Medya- Medya Planlamas?, reklamc?n?n mesaj?n? hedefledi?i ki?ilere ula?t?rmak üzere medyan?n ne ?ekilde kullan?lmas? gerekti?inin belirlenme sürecidir. 

Bu süreç bir plan üzerine toplanm??t?r. Mevcut bütçe dahilinde veya daha iyi bir ifade ile önceden belirlenmi? stratejik ileti?im amaçlar?ndan yola ç?karak; ne zaman, hangi frekansta ve hangi medya araçlar?n?n tercih edilmesi gerekti?i sorular?n?n yan?tlar?n? bulmak gerekmektedir. 

Reklam bütçesinin çe?itli medya araçlar? aras?nda payla?t?r?lmas? sorunu, genel olarak çözümlenemez; bu sorunun çözümü daha çok sistemli, düzenli bir s?ralama içerisinde belirlenir.