Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Teknoloji Danışmanlığı

Esse Bili?im, kurumlar?n IT yap?lanmalar? hakk?nda kendilerine ait olan konular?n, bilgisayar sistemleriyle daha uyumlu çal??arak, verimliliklerini, performans?n? ve i? yap?? biçimindeki kalitelerini artt?rmak amac?yla bünyesindeki uzman ekiple do?ru zamanda, do?ru ürünlerle yat?r?mlar yapmas? konusunda dan??manl?k hizmeti vermektedir.

Dan??manl?k hizmetleri sadece o anki IT yap?s?nda yap?lan yat?r?mlar de?il yap?ya entegre olabilecek di?er uygulamalar?nda karar?n? ve dan??manl???n? kapsamaktad?r. IT yap?s?n?n d???nda sisteme entegre olabilecek bir çözüm veya bir uygulama yaz?l?m? gerekecekse bu yeni yap?lanman?n IT yap?s?na uygunlu?u ve bu yat?r?m?n firma verimlili?inine ne kadar faydal? olabilece?i konusunda da hizmet vermektedir.