Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Veri Depolama

Dinamik ve esnek çal??ma kabiliyetine sahip kurumlar de?i?en i? süreçleri ve rekabet ko?ullar?na h?zl? adapte olurlar. Bilgi Teknolojileri kaynaklar?n?n verimli kullan?llan?lmas? kurumlar?n bu ?ekilde çal??abilmelerine olanak sa?lar.

Bilgi Teknolojileri Kaynaklar?n payla??lmas?, dinamik kullan?m? ile ilgili olarak sunucu mimarisinde yap?land?r?lan Blade sunucular ortak bir ?ase içerisinde çoklu olarak dizayn edilebilirler. Blade sunucular Kabin içerisinde az yer kaplamaman?n yan? s?ra, kolay yönetim, sanalla?t?rma teknoljisi ile kaynaklar?n verimli kullan?m? özellikleri dolay?s?yla Data Centerlar da tercih edilen sistemler olmaya ba?lad??lar.

Günümüzde, büyüyen ve geli?en IT yap?lar? içinde, her bir i? için ayr? ayr? fiziksel sunucular yerine, istenilen miktardaki kayna?? ortak bir havuzdan sunabilen, fiziksel ve sanal sunucular?, tek noktadan, yönetimi kolay hale getiren, i? süreklili?i ve felaket önleme senaryolar?nda ciddi avantajlar sa?layan VMWare yaz?l?mlar?; Data Market'in uzmanl?k alanlar? içinde yer almaktad?r.VMWare'in kritik uygulamalar için geli?tirdi?i Virtual Infrastructure 3 paketi içinde bulunan; ESX Server 3.0, Virtual Center 2.0 ve Consolidated Backup yaz?l?mlar?, High Availibility, Distributed Resource Scheduler eklentileri, Virtual SMP ve VMotion gibi sanalla?t?rma teknolojileri ile kusursuz çözümler getiriyor.

Sanalla?t?rma teknolojilerinin getirdi?i; sunucu konsolidasyonu, her fiziksel sunucu için gerekli network, fiber kartlar ile omurgadaki Gbit port maliyetlerini dü?ürüyor, altyap?da sa?lad??? tasarruflarla bütçeleme sorunlar?n? kar??l?yor.
Bilginin h?zl? bir ?ekilde büyümesi ve bu büyümenin ve bilginin yönetim ihtiyac?n? do?urmaktad?r. Bu bilginin da??t?k yap?larda yönetimi hem altyap? hem de operasyonel maliyetleri art?rmaktad?r. ESSE mü?terilerine sundu?u çözümlerle verilerin merkezi yap?larda toplanmas?n? ve merkezi yap?larda toplanan bu verilerin yönetimini ayr?ca bu verileri kullan?c?lar?n eri?imine açan sunucular?n konsolidasyonunu sa?lamaktad?r.
Her geçen gün ihtiyaçlara cevap vermek için üretilen yeni uygulamalar ve yeni i? modelleri ?irketlerin hem kendi içlerinde, hem de i? ortaklar?yla veya mü?terileriyle daha fazla bilgiyi payla?mas?n? gerekmektedir. Da??t?k yap?larda böylesi bilgi payla??mlar? zorluklar ç?karmaktad?r.

ESSE yanl?zca veri depolama maliyetlerini dü?ürmenin yan?s?ra büyük depolama kaynaklar?n?n en verimli bir ?ekilde yönetimini sa?layarak, bilgiye en kolay ve h?zl? eri?imi sa?lamaya çal??makta.