Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Network Bakım

A? yap?s?n?n projelendirilmesi, 
Kablo kanallar?n?n, prizlerin, a? kablolar?n?n (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyap?s?n?n montaj?, 
A? cihazlar?n?n kurulumu, ayarlanmas?, çal??t?r?lmas?, 
A? sunucu i?letim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003), 
A? ve Internet hizmetlerinin ayarlanmas?, düzenlenmesi (Kullan?c? yetkilendirme; dosya, yaz?c? vs. kaynaklar?n payla?t?r?lmas? vb.), 
Kablo kanallar?n?n, prizlerin, a? kablolar?n?n (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyap?s?n?n yenilenmesi, 
A?da yava?l?k, ba?lant? sorunlar? gibi sorunlar?n çözülmesi, 
A? cihazlar?n?n sorunlar?n?n çözülmesi, ayarlanmas?, çal??t?r?lmas?, 
A? ve Internet hizmetlerinin sorunlar?n?n çözülmesi, 
Kablosuz a? kurulumu, 

NETWORK KURULUM, KABLOLAMA H?ZMETLER?
Network sistemleri sayesinde ofisinizde, evinizde kulland???n?z yaz?c?, taray?c? gibi çevre ürünlerini, dosyalar?n?z? di?er network kullan?c?lar?yla ortakla?a kullanabilirsiniz.
Network, veri, yaz?l?m ve ekipman payla??m?d?r. Küçük bir a? iki bilgisayardan olu?abilece?i gibi, büyük bir a? binlerce bilgisayar, fax-modem, cd-rom sürücü, printer ve bunun gibi ekipmanlardan olu?abilir.
Ethernet standartlar? geçerli bir networkün olu?turulma ?eklini belirler. Unutulmamas? gereken e?er kurulumunuz standartlara uygunsa networkünüz çal??acakt?r. Burada probleme neden olacak belli ba?l? birkaç ?ey, yanl?? kablolama, kablo uzunlu?unun s?n?r? geçmesi ve fazla kullan?c?n?n bulunmas?d?r.
Networkünüzü planlarken bu standartlar? takip ederek networkünüzü daha verimli bir ?ekilde çal??mas?n? sa?layabilirsiniz.Yada siz çay?n?z? yudumlarken biz sizin yerinize yapal?m..
Network altyap?lar?n?n dizayn?, olu?turulmas?, uygulamaya geçirilmesi, güvenli?inin sa?lanmas?, bak?m?n?n yap?lmas?, performans?n?n optimize edilmesi ve sorunlar?n giderilmesi hizmetlerini sunuyoruz.