Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Altyapı ve Yapısal Kablolama

Esse Bili?im, mü?terilerinin yap?sal kablolama konusundaki ihtiyaçlar?n? kar??lamak amac?yla marka ba??ms?z çözümler üretmektedir. Talep edilen bu hizmetler/ürünler ile ilgili projenin tasar?m? s?ras?nda Mühendislik, fizibilite, dan??manl?k hizmetleri vermektedir.

 

Yap?sal kablolama projelerinde kurulacak olan sistemin alt yap?s?na göre Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode ve Single Mode F/O kablolar kullan?larak çözüm sunulur. Kablo çekiminin mümkün olamayaca?? ve kablosuz ba?lant?lar?n daha pratik bir çözüm olabilece?i yerlerde gerek In-door gerekse Out-door Wireless teknolojilerini kullanarak yap?ya uygun çözümler sunar. Veri ileti?imininin d???nda elektrik altyap? konusunda da sisteme uygun çözümler üretir.

Esse Bili?im, marka ba??ms?z bir firma olmas?na ra?men tüm altyap? projelerinde standart baz? markalar? kullanmakatad?r. Bunlardan AMP, Legrand, HSC, Lucent gibi konusunda dünyada kendini kan?tlam?? firmalarla i?birli?i yapmaktad?r. Yap?sal Kablolama projelerinde, fizibilite çal??malar?, projelendirme, kurulu? ve test i?lemlerini konusunda uzman ki?iler taraf?ndan yap?lmaktad?r. Test i?lemlerinin sonucunda sertifika verir.

Esse Bili?im, altyap? projelerini son derece önem vermektedir. Altyap? projeleri o anki sistemin ihtiyaçlar?n? kar??layabilecek boyutta de?il sistemin ileriki günlerde büyümesini de dü?ünülerek yap?lmal?d?r. Bu yüzden do?ru tasar?m ve projelendirme ilk ad?m olarak yap?lmas? gereken en önemli i?tir. Bundan sonra di?er önemli olan konu ise projenin hayata geçirilirken yap?lan i?çili?in kalitesidir. En iyi marka ürünleri kullanm?? olabilirsiniz fakat kaliteli bir i?çilik olmad??? taktirde tüm sistemin problemli çal??mas?na sebep olursunuz. Bu sistemin genel olarak performansl? çal??mas?n? dahi etkilemektedir. Son a?ama ise tüm altyap?n?n test edilmesi, ?ema haline getirilmesi ve etiketlenmesidir. Sistemin düzenli çal??mas? ve sonradan takibi aç?s?ndan planl? ve iyi bir etiketleme önemlidir. Bu çal??ma gözard? edilirse daha sonraki olu?acak olan problemlere müdahele etmede s?k?nt? ya?anacakt?r.

KURULUM H?ZMETLER? 
Kurulum hizmetleri, projenin altyap?s?ndan, network topolojisinin olu?umu, server konfigurasyonlar?, sistem odas?n?n uygun ko?ullarda yap?land?r?lmas?, kullan?c?ya ve sisteme uygun i?letim sistemlerinin seçimi, kullan?c? taraf?ndaki yap?n?n olu?mas? ve yap?ya uygun networkler aras? ileti?iminin kurulumunu kapsamaktad?r.
Esse Bili?im, mü?terinin sistemi daha performansl? ve optimum dengede kullanabilmesi için kurulumun son derece önemli oldu?unu savunmaktad?r. Bu nedenle kuruluma gidicek olan mühendislerin konular?nda e?itimli olmas?na özen göstermektedir. Bünyesinde e?itimli ve sertifikal? mühendisler bulundurmaktad?r. 

NETWORK KURULUMU 
A? yap?s?n?n projelendirilmesi, 
Kablo kanallar?n?n, prizlerin, a? kablolar?n?n (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyap?s?n?n montaj?, 
A? cihazlar?n?n kurulumu, ayarlanmas?, çal??t?r?lmas?, 
A? sunucu i?letim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003), 
A? ve Internet hizmetlerinin ayarlanmas?, düzenlenmesi (Kullan?c? yetkilendirme; dosya, yaz?c? vs. kaynaklar?n payla?t?r?lmas? vb.), 
Kablo kanallar?n?n, prizlerin, a? kablolar?n?n (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyap?s?n?n yenilenmesi, 
A?da yava?l?k, ba?lant? sorunlar? gibi sorunlar?n çözülmesi, 
A? cihazlar?n?n sorunlar?n?n çözülmesi, ayarlanmas?, çal??t?r?lmas?, 
A? ve Internet hizmetlerinin sorunlar?n?n çözülmesi, 
Kablosuz a? kurulumu, 

NETWORK KURULUM, KABLOLAMA H?ZMETLER?
Network sistemleri sayesinde ofisinizde, evinizde kulland???n?z yaz?c?, taray?c? gibi çevre ürünlerini, dosyalar?n?z? di?er network kullan?c?lar?yla ortakla?a kullanabilirsiniz.
Network, veri, yaz?l?m ve ekipman payla??m?d?r. Küçük bir a? iki bilgisayardan olu?abilece?i gibi, büyük bir a? binlerce bilgisayar, fax-modem, cd-rom sürücü, printer ve bunun gibi ekipmanlardan olu?abilir.
Ethernet standartlar? geçerli bir networkün olu?turulma ?eklini belirler. Unutulmamas? gereken e?er kurulumunuz standartlara uygunsa networkünüz çal??acakt?r. Burada probleme neden olacak belli ba?l? birkaç ?ey, yanl?? kablolama, kablo uzunlu?unun s?n?r? geçmesi ve fazla kullan?c?n?n bulunmas?d?r.
Networkünüzü planlarken bu standartlar? takip ederek networkünüzü daha verimli bir ?ekilde çal??mas?n? sa?layabilirsiniz.Yada siz çay?n?z? yudumlarken biz sizin yerinize yapal?m..
Network altyap?lar?n?n dizayn?, olu?turulmas?, uygulamaya geçirilmesi, güvenli?inin sa?lanmas?, bak?m?n?n yap?lmas?, performans?n?n optimize edilmesi ve sorunlar?n giderilmesi hizmetlerini sunuyoruz.