Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Kurumsal Bakım & Destek Anlaşmaları

Mü?terilerimize sundu?umuz süreli hizmetlerimiz, yap?lan bak?m ve onar?m anla?malar? ile sa?lan?r. Bu anla?malar mü?terinin ihtiyac?na yönelik olarak farkl? opsiyonlar ile haz?rlanm??t?r. 

Kurumsal Bak?m Anla?mas?, yap?lan anla?maya göre, günün her saatinde veya mesai saatleri içerisinde, Bilgisayar Donan?m?, ?çinde bulunan yaz?l?mlar veya Bilgisayar Çevre Birimleri ile ilgili herhangi bir sorun meydana geldi?inde veya herhangi bir sorun meydana gelmemesi için, bilgisayarlara müdahale edilip, sorunlar?n giderilmesi, gereken önlemlerin al?nmas? hizmetlerini kapsar. Kurumsal Bak?m Anla?mal? mü?terilerimiz en öncelikli mü?terilerimizdir. Telefon, Messenger Uzak Masaüstü Ba?lant?s? gibi hizmetlerimizden, sorunu en h?zl? çözebilecek olan yöntem tercih edilir ve mü?teri sorunlar? giderilir. Mü?terilerimiz, donan?mlar? bozuldu?u için, i? kayb?na u?ramazlar.Teknolojik geli?melerden an?nda haberdar olurlar, ek hiçbir ücret ödemezler, di?er donan?m ürünlerini ald?klar?nda çok özel ödeme ko?ullar? ve iskontolar sa?lan?r.  

Teknik servis hizmetlerimiz, bilgisayar?n?zda olu?an donan?msal (Anakart, ekran kart?, monitör, harddiskin bozulmas? vb) yada yaz?l?msal (i?letim sisteminin çökmesi-bozulmas?, virüs bula?mas?, sisteminizin karars?z çal??mas? vb)  gibi sorunlar?n teknik servis ekibimiz taraf?ndan yerinizde yada Gök Bilgisayar teknik servisinde tamiri, yenilenmesi, eski bilgisayar?n?z sat?n al?narak yerine yeni bir bilgisayar verilmesi, yada eski bilgisayar?n?za yeni parçalar?n tak?lmas? (upgrade) gibi i?lemlerini kapsamaktad?r.
Markal? - markas?z  ürünlerin, yaz?l?mlar?n  çözümleri  hakk?nda   tüm soru ve sorunlar?n?za konusunda uzman teknik servis personelimizden en k?sa sürede yan?t alabilirsiniz. Servis talep edilmesi durumunda saat 14:00'a kadar yap?lan talepler ayn? i? günü içerisinde, 14:00'dan sonra yap?lan servis talepleri ertesi i? günü kar??lanmaktad?r.