Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

Kalite Politikası

Şirket Profili

ESSEB?L???M kurulu?undan bu yana bili?im sektöründe, bilgi sistemleri, server ve network kurulumu, veri depolama, bilgisayar ve çevre ürünleri sat???n? sürdüren ESSEGROUP’un yapt??? piyasa ve ar-ge çal??malar? neticesinde profesyonel anlamda güvenlik sistemleri ve reklam-tan?t?m hizmetlerini mü?terileri ile bulu?turarak, sektörde yeni bir olu?um yaratmak ad?na faaliyete geçirdi?i grup firmalar?ndan biridir. Mü?terilerine maksimum hizmeti ula?t?rmay? ilke edinen firmam?z, kurulu?undan bugüne sektörde yer ald??? k?sa süre içerisinde, sahip oldu?u genç ekibi ve tecrübeli yöneticileri ile özgün çal??malar yaratarak birçok yeniliklere ve kurumsal projelere imza atmaktad?r.

?stanbul bölgesinde 2(iki) ?ubemiz ve yakla??k 30(otuz) çal??an?m?z ile orta ve büyük ölçekli firmalara teknoloji servis etmekteyiz .

 Ba?l?ca hizmetlerimiz ;

 - Kurumsal Firma Destek ve Yap?land?rma Hizmetleri

- Kurumsal Alt Yap? ve Network Kurulum Hizmetleri

- Kurumsal ürün Sat?? ve Deste?i

- Kurumsal Reklam ve Tan?t?m Hizmetleri

- Kurumsal Web Tasar?m? ve Yaz?l?m Geli?tirme

- Profesyonel Güvenlik Sistemleri Kurulum ve Destek Hizmetleri